Tramvaje v Kralupech

Kralupy nad Vltavou - německý plán na rozšíření města

napsáno: 30.10.2017

Dostali jsme k nahlédnutí dokumenty projednávané v letech 2009 a 2010 mezi německou a českou vládou, jež představují návrh vybudování uprchlické kolonie na dvou místech České Republiky, a to v Kralupech nad Vltavou a v Pečkách. V případě obou měst studie počítají s přistěhováním několika set tisíc uprchlíků a vybudováním samostatného města s vlastní samosprávou, školstvím, dopravou a sociálními a zdravotními zařízeními. V tomto článku se zaměříme na plán rozvoje veřejné dopravy v Kralupech nad Vltavou v souvislosti s rozšiřováním města pro nastěhování až 200000 nových obyvatel.

Podle plánu měly být v období 2010-2020 v Kralupech nad Vltavou a v okolí postaveny sídliště pro celkem až 200 tisíc nových obyvatel, převážně uprchlíků ze zemí blízkého východu a severní Afriky. Pro stavbu velkých sídlišť byly vybrány oblasti jižně od Kralup mezi Minicemi, Holubicemi, Dolany a Libčicemi a oblasti severozápadně od Kralup mezi Kralupy a Velvary. Menší sídliště měly též vzniknout v Kralupech v Lobečku, v Nelahozevsi v Lešanech a okolo Chvatěrub, Zlončice a Postřižína. Postupně měly vzniknout pro chod města významné instituce jako jsou nová radnice, nová nemocnice, universita, letiště, obchodní centra atd. Páteří veřejné dopravy se měly stát tramvaje, jež by byly vybudovány na úzkém rozchodu 1000 mm. Úzký rozchod byl vybrán, protože v té době bylo v Německu mnoho měst, jež na tomto rozchodu provozovaly starší tramvaje, jejichž provoz měl být brzy ukončen a tramvaje tak mohly být prodány dalším zájemcům. A hlavně, vyřazované tramvaje na normálním rozchodu byly určeny pro plánované nové město Pečky. Mapa finální podoby tramvajové sítě je zobrazena ve článku dole -> klik.

Tramvaje u Kralupského nádraží. Jedním z provozovaných vozidel měly být tramvaje KTNF8, jako např. tato z německého města Gera.

V roce 2010 bylo ve městech bývalého západního Německa v provozu mnoho tramvají Duewag M6 a M8, jež byly nahrazovány novými nízkopodlažními tramvajemi. Města bývalého východního Německa zase nahrazovala tramvaje T4D, T6A2 a KT4D. Už v předchozích letech byla spousta těchto tramvají vyřazena a buď sešrotována nebo prodána do měst v zemích bývalého Sovětského svazu, na Balkán nebo např. do Polska, kde tyto tramvaje slouží dodnes. Proto byly osloveny všechny dopravní podniky provozující tramvaje na rozchodu 1000 mm, aby se vyjádřily, kolik a kterých tramvají plánují v příštích deseti letech vyřadit. Výsledkem bylo, že německá města plánují v uvedeném termínu vyřadit a k odprodeji nabídnout až 70 článkových tramvají typu Duewag M6 a M8, až 50 tramvají typu Tatra KT4D a téměř sto tramvají Tatra T4D.

Ve druhé polovině roku 2010 byla zřízena komise, která měla za úkol naplánovat a řídit předání starších německých tramvají novému provozu v Kralupech nad Vltavou. Na základě vypracovaného plánu měly být postupně na vyřazovaných tramvajích prováděny generální opravy, které by prodloužily jejich životnost o dalších cca 20 let. V případě tramvají typu T4D se počítalo s generální opravou se zachováním tramvajové skříně, takže by zůstalo vysokopodlažní vozidlo tak jako byly v Praze modernizovány tramvaje T3 na typ T3R.P. U vozů KT4D se počítalo s výrobou čtyřnápravového nízkopodlažního článku, jež by "Kátéčko" rozšířil na typ KTNF8 známý např. z německého města Gera. V případě článkových tramvají M6 a M8 byla navržena stavba tříčlánkových tramvají se středním částečně nízkopodlažním článkem podobným pražským KT8D5.RN2P. V pozdějších letech měla být rekonstrukce tramvají M8 změnena do podoby čtyřčlánkové tramaje s jedním částečně nízkopodlažním článkem.

Jelikož německá města nemají k dispozici dostatečné kapacity k provádění oprav na takovém poču vozů, bylo rozhoduto, že budou opravy provedeny paralelně na několika místech naráz. Proto byly osloveny mimo jiné Krnovské opravny v Šumperku a pražský DP. Do všech tramvají měla být zabudována stejná výzbroj Progress a stejná spřáhla, takže bylo možné vozidla spojovat do souprav.

První fáze 2010-2013

Zavedení tramvají do Kralup mělo být rychlé, první tramvaje měly jezdit nejpozději na začátku roku 2013. Jako první úsek byla zvolena trať z Lobečku na nádraží a dále k Debrnu. V Lobečku na poli proti Kaučuku mělo být postaveno tramvajové depo, které mělo pojmout až 80 tramvají dlouhých 30 m. Trať měla vést po trase tehdejšího městského autobusu č. 1 Veltruskou a Mostní ulicí, přes Vltavu a dále Jodlovou a Žižkovou ulicí k nádraží. Tramvajové trati měla ustoupit základí škola v Jodlové ulici, stejně tak měla být rozšířena i Žižkova ulice. U nádraží byla za odstavným parkovištěm plánována dvoukolejná smyčka. Hlavní trať pak měla vést novým podjezdem pod nádražím, ulicí Bořivojova a Minická. Hned za garážema v Minické ulici měla být trať převedena na pole nad Minicemi a pokračovat po nové hlavní komunikaci k Debrnu, kde měla být smyčka a dočasná konečná první linky. Na polích mezi Minicemi a Debrnem a v okolí Debrna mělo být podle plánu vystavěno sídliště pro až 50 tisíc obyvatel.

Plánované vedení tramvaje v centru Kralup nad Vltavou v první etapě postavené do roku 2013.
Pro zvětšení mapy a zobrazení celé první trasy klikněte na obrázek. Šedě jsou v celkové mapě vyznačena plánovaná sídliště.

V období 2010-2013 mělo být pro vznikající provoz dodáno celkem 15 článkových tramvají typu M8R.N2P a 15 dvouvozových souprav tramvají T4DR.P. Tramvaje T4 měly pocházet z Halle, které pro roky 2010-2013 plánovalo vyřadit 60 těchto vozidel. Jejich generální oprava a rekonstrukce na typ T4DR.P měla probíhat postupně až do roku 2017 v dílnách v Halle, v pražských ústředních dílnách a v Krnovských strojírnách. Oproti tomu tramvaje typu M8R.N2P měly být vyráběny v dílnách DPO v Martinově a v Krnovských strojírnách. Základem pro tuto tříčlánkovou tramvaj se měly stát tramvaje M6S z Bochummi, M8C z Augsburgu a M8S z Essenu. Některé M8 by byly při rekonstrukci přestavěny na jednosměrné (možné označení M8R.N1P).

Bouřlivý rozvoj 2014-2016

Pole jižně od Kralup v oblasti mezi Debrnem, Turskem a Libčicemi se měly stát základem velkého jižního sídliště pro 100 tisíc obyvatel. Na severozápadě byla pro další sídliště vybrána oblast mezi Nelahozevsí a Velvary a podél železniční tratě do Velvar. Jako první měla tímto směrem být v roce 2014 otevřena trať z Kralupského nádraží do Lešan. Od nádraží měla trasa vést už hotovou tratí v Žižkově a Jódlově ulici na Mostní ulici, dále novým podjezdem pod železniční tratí, Podřípského, Dobrovského a Hálkovou ulicí přes sídliště Lobeč a ze silnice do Nelahozevse měla odbočovat vlevo do polí, kde mělo být postaveno sídliště Lešany.

Další tratí do severozápadních sídlišť je trať do Velvar, která byla plánovaná na místě železniční tratě. Trať by šla Přemyslovou ulicí a ulicí v Růžovém údolí a dále po trase zrušené železniční tratě. V první fázi v roce 2014 by trať končila smyčkou Malá Bučina. Úsek do Velvar měl být dokončen do roku 2016.

Do roku 2016 by měla být na obou svých koncích prodloužena první trať, na severu z Lobečku do Veltrus a na jihu z Debrna směrem k Tursku. Jížní prodloužení bylo plánováno na dvě etapy podle toho, jak rychle bude probíhat výstavba a osídlení nového sídliště. Je možné, že poslední prodloužení do obratiště naplánované u silnice mezi Turskem a Libčicemi by bylo zrealizováno až v roce 2017.

Tato etapa bouřlivého rozvoje počítala také s oživením letiště ve Vodochodech a stavbou trati tímto směrem. Nejprve měla být zkulturněna oblast mezi Kralupským nádražím a Vltavou a postaven most směrem ke Chvatěrubům. Poté měla být do konce roku 2015 postavena trať nádraží - Zlončice, která by v závěrečném úseku vedla po trase zrušené vlečky. Pokračování Zlončice - Letiště Vodochody po trase vlečky by bylo zrealizováno o rok později.

Pro nové linky by byly dodávány obousměrné tramvaje M8R.N2P a jednosměrné tramvaje M8R.N1P vyrobené z různých tramvají M6 a M8 z Augsburgu, Bielefeldu, Bochumi, Esseni, Krefeldu, Meinzu a Mullheimu. Tramvaje KT4 potřebné pro rekonstrukci na KTNF8 by byly dodány z měst Brandenburg, Erfurt, Gera, Plauen a Zwickau. Samozřejmě by stále probíhaly dodávky modernizovaných T4 z Halle a možná by byly dodány i zmodernizované vleky B4 z téhož města.

Fotografie KTNF8 z německého města Gera (vlevo) ukazuje, jak mohly vypadat rekonstruované KT4 pro Kralupy. Oproti tomu, rekonstruované M8 by byly podobné těm v Essenu (vpravo) s tím, že střední článek by byl nahrazen za článek částečně nízkopodlažní. (Pro zvětšení klikněte na obrázek)

Konec rozvoje 2017-2020

Pro rok 2017 je počítáno kromě dokončení výše zmíněné tratě jižním sídlištěm do zastávky Tursko také prodloužení tratě na severozápadě z Lešan směrem k vesničce Radovič. Dále se počítá s vybudováním dvou tramvajových spojek, které by měly zlepšit prostupnost městem a zajistit alternativní trasy v případě nehod a výluk. První spojka by vedla ulicemi Ke hřbitovu a S.K.Neumanna, druhá spojka ulicemi Přemyslova, Sládkova a přes železnici do kopce k Minické ulici. Protože by se provoz na tramvajových tratích zahušťoval s tím, jak by přibývalo obyvatel, tak by dál probíhaly dodávky vozidel. Pro ně by byla vybudována druhá vozovna pro cca 60 30m tramvají, která je plánována v oblasti okolo Malé Bučiny nebo v oblasti okolo Debrna.

Plánované vedení tramvají v Kralupech nad Vltavou v roce 2020.
Pro zvětšení mapy klikněte na obrázek.
klik pro zpět nahoru

Na konci roku 2017 se počítá s provozem až 120 tramvají délky 30 metrů na pěti linkách, kde každá linka má mít interval 4 minuty a na každé trati by měly být provozovány linky dvě. Na konci roku by mělo být v provozu 60 tramvají T4DR.P, 70 tramvají M8R.NP a 30 tramvají KTNF8. Některé M8 by mohly být při rekonstrukci rozšířeny na kapacitnější čtyřčlánkovou tramvaj M10R.NP. V některých variantách se počítá i s využitím vleků B4D z Halle, které by po rekonstrukci mohly jezdit spřažené za M8 a vybrané linky by tak mohly být zajišťovány tramvajemi dlouhými 40 - 45 metrů. Alternativně by mohly jezdit i soupravy KTNF8 + T4DR.P.

Kdyby byl tento projekt zrealizován, je možné, že by sem byly převedeny i nízkopodlažní německé tramvaje MGT6D z Bochumi, která jich mezi léty 2015-2017 vyřadila 8 a po roce 2017 plánuje postupně vyřadit zbylých 34 vozů.

Bochumské MGT6D by mohly být po vyřazení dodány také do nového provozu v Kralupech nad Vltavou.
Pro zvětšení klikněte na obrázek.

nahoru

zpět